06 NỘI DUNG LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Quyết định 889/QĐ-TTg ngày 07 tháng 06 năm 2021 ban hành Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó tại phụ lục I quy định 06 nội dung Luật đất đai 2013 cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Vậy đó là những nội dung nào?

Thứ nhất, sửa đổi thống nhất về các khái niệm “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”, “cổ phần, phần vốn góp chi phối” giữa Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đất đai năm 2013 (theo kiến nghị tại mục II.2.1.1, phần B Báo cáo số 442/BC-CP).

Thứ hai, thực hiện tổng kết những khó khăn, vướng mắc đối với việc chưa quy định cách thức xác định cụ thể từng thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất, từ đó có phương án đề xuất thích hợp sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn (theo kiến nghị tại mục II.4.2.1, phần B Báo cáo số 442/BC-CP).

Luật đất đai 2013

Thứ ba, thực hiện tổng kết những khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với việc không quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất, từ đó có phương án đề xuất thích hợp sửa đổi văn bản QPPL để đáp ứng yêu cầu thực tiễn (theo kiến nghị tại mục II.4.2.2, phần B Báo cáo số 442/BC-CP).

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 theo hướng quy định rõ về việc khẳng định các loại hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất khác với các hợp đồng được ghi nhận tại Luật Đất đai (theo kiến nghị tại mục II.6.2.1.2, phần B Báo cáo số 442/BC-CP).

Thứ năm, sửa đổi khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 theo hướng làm rõ các thời điểm liên quan đến hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất tương ứng với từng loại hợp đồng và phù hợp với Bộ luật Dân sự năm 2015 (theo kiến nghị tại mục II.6.2.1.4, phần B Báo cáo số 442/BC-CP).

Thứ sáu, quy định thống nhất về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại Luật Đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (theo kiến nghị tại mục II.10.1.1, phần B Báo cáo số 442/BC-CP).

Theo đó thời gian thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2013 cũng được quy định rõ tại Quyết định này:

  • Thời gian trình Chính phủ báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): tháng 11/2021 (theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021);
  • Thời gian Chính phủ trình Quốc hội: năm 2022 (đã đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)

Trên đây là bài viết được tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn. Bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu, chúng tôi cam kết mang đến khách hàng các dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ Luật sư: 0979 80 1111

Xem thêm: