Kiểm sát giải quyết án hành chính về cấp, thu hồi sổ đỏ: Một số nội dung cần lưu ý

Đây là nội dung tại Thông báo 128/TB-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Cụ thể, trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính liên quan đến cấp, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cần vận dụng một số kinh nghiệm cụ thể như sau:

  • Về quyền khởi kiện vụ án hành chính:

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính liên quan đến hoạt động này của cơ quan nhà nước cũng giống như hoạt động giao đất, cho thuê đất, tuy nhiêm Kiểm sát viên cần lưu ý một số nội dung có tính chất đặc thù đối với loại khiến kiện này.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan nhà nước cấp cho người sử dụng, khi những người này có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người có quyền khởi kiện là cá nhân, tổ chức được quyền sử dụng đất, cũng có thể là người không được Nhà nước chứng nhận nhưng việc cấp hoặc không cấp đó làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của họ đối với quyền sử dụng đất.

Vì vậy, Kiểm sát viên cần xác định đầy đủ các yếu tố này để đánh giá người khởi kiện có quyền khởi kiện hay không, từ đó phát hiện những vi phạm, sai sót của Tòa án để thực hiện quyền yêu cầu hoặc kiến nghị.

  • Kiểm sát nội dung giải quyết vụ án hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Đối với loại khiếu kiện này,  Kiểm sát viên cần xem xét đối tượng, thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Trong trường hợp cơ quan nhà nước vi phạm một trong các nội dung trên là cơ sở có thể khẳng định vi phạm trong hoạt động quản lý nhà nước, từ đó Kiểm sát viên đề xuất hướng giải quyết hoặc thực hiện quyền kiến nghị, yêu cầu.

  • Kiểm sát nội dung giải quyết vụ án hành chính liên quan đến thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Kiểm sát căn cứ thu hồi theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013.

Xem thêm: