Vĩnh Phúc: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Phúc Yên 111 ha

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 124/QĐ-TT Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 
 

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên có quy mô 111,33 ha được triển khai tại phường Phúc Thắng và phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư, giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức xây dựng phương án và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan khác.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng được giao rà soát hiện trạng sử dụng đất tại khu đất dự kiến thực hiện dự án; đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường hợp khu đất dự kiến thực hiện dự án có tài sản công thì phải xử lý theo quy định của pháp luật về tài sản công, đảm bảo không thất thoát tài sản của Nhà nước.

Có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

Đối với phần diện tích đã được giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư là 16,4 ha, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư theo các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.