Trồng cây, xây nhà, công trình trên đất sắp thu hồi có được bồi thường?

Không ít người quyết định trồng cây, xây nhà nhằm chờ được bồi thường khi đất bị thu hồi. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng nhận được nhận tiền bồi thường.

Thu Doi Dat Duoc Den

Điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Theo quy định tại Điều 88 Luật Đất đai 2013, nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Thứ nhất, khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

Thứ hai, khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.

Biết có thông tin thu hồi đất, người dân trồng cây, xây nhà lên có được bồi thường không?

Nhiều người băn khoăn, liệu sau khi có thông tin sẽ thu hồi đất mới tiến hành trồng thêm cây, xây thêm nhà trên diện tích đó có được nhận tiền bồi thường không?

Theo quy định tại Điều 92 Luật Đất đai 2013, các trường hợp dưới đây sẽ không nhận được tiền bồi thường:

Thứ nhất, tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các Điểm a, b, d, đ, e, i Khoản 1 Điều 64 và Điểm b, d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013.

Thứ hai, tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Theo đó, nếu cá nhân, hộ gia đình mà tiến hành trồng cây, xây nhà sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không nhận được tiền bồi thường. Còn nếu cây được trồng, nhà, công trình được xây trước thời điểm có thông báo thu hồi đất thì vẫn được bồi thường.

Thu hồi đất phải thông báo trước bao nhiêu ngày?

Theo Khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai 2013, trước khi có quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi cho người sử dụng đất biết.

Theo đó, thời gian thông báo thu hồi đất nông nghiệp chậm nhất là 90 ngày; đất phi nông nghiệp chậm nhất là 180 ngày.

Tuy nhiên, nếu người sử dụng đất trong khu vực bị thu hồi đồng ý để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi thì thời gian thông báo thu hồi đất có thể ngắn hơn quy định trên.