Một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai

 1. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
 2. Nghị định số 44/2014/NĐCP Nghị định quy định giá đất
 3. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất
 4. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 5. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 6. Nghị định số 35/2015/NĐ-CP  Nghị định quy định Quản lý sử dụng đất trồng lúa
 7. Nghị định số 135/2016/NĐ-CP  Nghị định quy định Sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước
 8. Nghị định số 140/2016/NĐ-CP Nghị định quy định Lệ phí trước bạ
 9. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Nghị định quy định Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
 10. Nghị định số 35/2017/NĐ-CP  Nghị định quy định Thu tiền sử dụng đất thuê đất thuê mặt nước Khu kinh tế Khu công nghệ cao
 11. Nghị định số 123/2017/NĐ-CP  Nghị định quy định Sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước
 12. Nghị định số 62/2019/NĐ-CP  Nghị định quy định Sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP sử dụng đất trồng lúa
 13. Nghị định số 96/2019/NĐ-CP Nghị định quy định Khung giá đất
 14. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP Nghị định quy định Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai