Gặp khó làm sổ đỏ căn hộ trong dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng nói gì?

Theo phản ánh, quá trình làm sổ đỏ đối với căn hộ thương mại trong dự án nhà ở xã hội gặp khó khăn do chưa có hướng dẫn, thống nhất về việc có phải nộp lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được miễn.

Điều kiện mua nhà ở xã hội