GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LỐI ĐI QUA

Khi đi mua đất thổ cư/đất nền chưa có nhà hay tài sản khác gắn liền với đất thường có nhiều người không để ý đến lỗi đi chung. Do đó, khi tiến hành xây dựng/nhận bàn giao mới tá hỏa không có lối đi ra đường công cộng. Trong trường hợp này cần xử lý tranh chấp như thế nào?

Căn cứ Điều 254 Bộ luật dân sự 2015, có quy định về quyền có lối đi qua, theo đó:

“- Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

– Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

Giải quyết tranh chấp lối đi qua
                                    Giải quyết tranh chấp lối đi qua

Như vậy, pháp luật bảo vệ quyền có lối đi chung của chủ sở hữu Quyền sử dụng đất. Cụ thể:

1. Điều kiện được bảo vệ:

  • Bất động sản bị vậy bọc bởi bất động sản của chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng.
  • Vị trí, giới hạn chiều dài chiều rộng, chiều cao của lối đi thuận tiện, phù hợp và không gây phiền hà cho các bên.
  • Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền một khoản đền bù phù hợp với phần bất động sản trở thành đường đi qua của mình trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trình tự giải quyết

  • Trường hợp các bên đáp ứng điều kiện nêu trên và thỏa thuận được với nhau về lối đi qua thì thực hiện theo thỏa thuận.
  • Nếu bên chủ sở hữu chịu hưởng quyền không đồng ý thì chủ sở hữu hưởng quyền có quyền yêu cầu Công an/ UBND có thẩm quyền tiến hành thủ tục hòa giải tại cơ sở.
  • Trường hợp hòa giải không thành có thể tiến hành khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

Xem thêm: