HỢP NHẤT CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Hợp nhất các Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 4/5/2021, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT về hợp nhất các Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Văn bản hợp nhất nhằm tạo  thuận tiện trong việc tra cứu văn bản gồm 4 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 gồm:  Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2017.

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật đất đai khi Nhà nước thu hồi đất; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chi tiết tại Văn bản hợp nhất số: 03/VBHN-BTNMT

Liên hệ Luật sư để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline: 0979 80 1111

Fanpage: Batdongsanantoan.vn