Hà Nội: Đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm

Theo quy định mới của UBND TP.Hà Nội, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

ha noi dau gia dat phai nop tien dat truoc bang 20 gia khoi diem

Đây là nội dung mới bổ sung tại Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 sửa đổi quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND năm 2020.

Cụ thể,  bổ sung khoản 3b Điều 8 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về điều kiện tham gia đấu giá đất, như sau:

“3b. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá”.

Như vậy, từ ngày 13/6/2022, điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất như sau: 

(1) Đối với tổ chức phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 55 Luật Đất đai 2013; cho thuê đất theo quy định tại điểm đ, e khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013, Điều 21 Luật Nhà ở 2014 và Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

– Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, bao gồm:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

– Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP;

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

(2) Hộ gia đình, cá nhân phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013; cho thuê đất theo quy định tại điểm a, c và d khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

(3) Phải đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

(4) Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

**Các trường hợp không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

– Các trường hợp không đủ điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND; trường hợp vi phạm nội dung quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND.

– Các Trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 13/6/2022.

Theo quy định mới của UBND TP.Hà Nội, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Đây là nội dung mới bổ sung tại Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 sửa đổi quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND năm 2020.

Cụ thể,  bổ sung khoản 3b Điều 8 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về điều kiện tham gia đấu giá đất, như sau:

“3b. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá”.

Như vậy, từ ngày 13/6/2022, điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất như sau: 

(1) Đối với tổ chức phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 55 Luật Đất đai 2013; cho thuê đất theo quy định tại điểm đ, e khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013, Điều 21 Luật Nhà ở 2014 và Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

– Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, bao gồm:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

– Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP;

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

(2) Hộ gia đình, cá nhân phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013; cho thuê đất theo quy định tại điểm a, c và d khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

(3) Phải đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

(4) Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

**Các trường hợp không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

– Các trường hợp không đủ điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND; trường hợp vi phạm nội dung quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND.

– Các Trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 13/6/2022.