Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2022

Bộ Tài chính dự thảo Quyết định của Thủ tướng về giảm tiền thuê đất của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2022

Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2022 (Ảnh minh họa)

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022, tại tiết a điểm 3 mục II có quy định:

“Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19”.

1. Đối tượng được giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2022

Thực hiện nội dung được Chính phủ giao, Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định về giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2022.

Trong đó đưa ra 02 phương án về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 như sau:

– Phương án 1: Có quy định điều kiện được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 là người thuê phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19 từ 15 ngày trở lên như điều kiện đã quy định tại Quyết định 22/2020/QĐ-TTg.

– Phương án 2: Không quy định điều kiện được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 là người thuê đất, thuê mặt nước phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19 như đã thực hiện của năm 2021 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg.

 

Cụ thể như sau:

Phương án 1:

1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).

 

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật và các văn bản quy định chi tiết Luật) và pháp luật khác có liên quan.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Phương án 2:

1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).

 

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật) và pháp luật khác có liên quan.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Mức giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2022

Theo đó quy định mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là 30% trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo đúng Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời kế thừa quy định tại Quyết định 27/2021/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó, Điều 3 dự thảo quy định như sau:

1. Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

2. Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khâu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.